Samen
Sterk
Zekerheid

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetgevingen van de lidstaten:

Credit Life AG / RheinLand Versicherungs AG RheinLandplatz 41460 Neuss

Telefoon: +49 (0) 2010 - 7026

E-mail info-it@creditlife.de bzw. info-it@rheinland-versicherungen.de

Website: www.creditlife.nl


II. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de privacybescherming

De manager voor privacyzaken bij de verantwoordelijke is:

Credit Life AG RheinLandplatz 41460 Neuss Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2010 - 7026

E-mail: datenschutz@creditlife.net

Website: www.creditlife.net


III. Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens en informatie van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een functionele website en van onze content en diensten en services noodzakelijk is. De vastlegging en het gebruik van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt gewoonlijk alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het vooraf daadwerkelijk niet mogelijk is om deze toestemming te vragen en de verwerking van de gegevens toegelaten is onder bepalingen van de toepasselijke wetgeving.


2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de betreffende persoon om toestemming vragen, dient Art. 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)daarvoor als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betroffen persoon de contractpartij is, dient Art. 6 lid 1 sub b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van aan een overeenkomst voorafgaande maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting van onze onderneming te voldoen, dient Art. 6 lid 1 sub c AVG als wettelijke basis.

In gevallen waarin belangen van levensbelang voor de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon de werking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 lid 1 sub d AVG als wettelijke basis.

Is de verwerking noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van derden en wegen de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betroffen persoon niet zwaarder dan het belang van eerstgenoemde, dan dient Art. 6 lid 1 sub f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.


3. Verwijdering van gegevens en duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de betroffen persoon worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervallen is. De opslag van de gegevens kan echter worden voortgezet, wanneer daarin voorzien is door verordeningen, wetgevingen of andere voorschriften van de Europese Unie of nationale wetgevers, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook dan plaats, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens opgeslagen blijven.


IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Bij elke bezoek van onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. Het IP-adres van de gebruiker
 4. Datum en uur van de toegang
 5. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 6. Apparaat type, merk en model van het apparaat, resolutie van het beeldscherm
 7. Browser-plug-ins
 8. Land van herkomst, browsertaal

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.


2. Wettelijke basis voor de dataverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 lid 1 sub f AVG.


3. Doel van de dataverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de goede werking van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website veilig te stellen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen veilig te stellen. Een analyse van de data voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden gelden bovendien als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.


4. Duur van de opslag

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. In gevallen waarin data wordt opgeslagen voor de beschikbaarstelling van de website geldt dit, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

In geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dit ten laatste na zeven dagen het geval. Een verdere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of veranderd, zodat een herleiding tot de oproepende client niet meer mogelijk is.


5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te laten verwijderen

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opslag.


V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Onze website maakt gebruikt van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke sequentie van karakters die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt bij een volgend bezoek aan de website.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te kunnen inrichten. Enkele elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina’s kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 1. Taalinstellingen
 2. Bezoekersidentificatie TYPO3 CMS (Frontend-session-ID, anoniem)
 3. Informatie of het cookiegebruik door de bezoeker geaccepteerd is

Wij gebruiken op onze website tevens cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken (Piwik-/Matomo-webtracking).

Op deze manier kunnen de volgende data worden geanalyseerd zonder dat desbetreffende data in het cookie worden opgeslagen:

 1. Ingevoerde zoektermen
 2. Frequentie waarmee pagina's worden opgeroepen
 3. Gebruik van websitefuncties
 4. Kliktrajecten/-paden

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker worden door technische maatregelen geanonimiseerd. Op deze manier kunnen de gegevens niet meer worden herleid tot de oproepende gebruiker. De data worden niet samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt hij gevraagd om zijn toestemming te verlenen voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonlijke gegevens. In deze context wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.


2. Wettelijke basis voor de dataverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke is Art. 6 lid 1 sub f AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 lid 1 sub a AVG, mits de gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft verleend.


3. Doel van de dataverwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies vindt plaats om het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling weer wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

 1. Overname van taalinstellingen
 2. Bezoekersidentificatie TYPO3 CMS (Frontend-session-ID, anoniem)
 3. Informatie of het cookiegebruik door de bezoeker geaccepteerd is
 4. Bescherming van tegen toegang beveiligde nieuwsbrief

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van analysecookies vindt plaats om de kwaliteit van onze website en haar content te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod continu optimaliseren.

Deze doeleinden gelden ook als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens onder Art. 6 lid 1 sub f AVG.


4. Duur van de opslag en de mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te laten verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en worden door deze aan onze website doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van de cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan bestaat de mogelijkheid dat niet meer alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.


VI. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Op onze website is een contactformulier aanwezig dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Maakt de gebruiker gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoerformulier ingevoerde data naar ons verzonden en opgeslagen. Deze data zijn:

 • Bent u een verzekerde persoon/verzekeringsnemer of tussenpersoon
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • E-mail
 • Offertenummer
 • Contract- of financieringsnummer
 • Extra contract- of financieringsnummer
 • Uitkeringsnummer
 • Levensverzekeringsnummer
 • Schadenummer
 • Tussenpersoon
 • Overleden op
 • Arbeidsongeschikt sinds
 • Werkeloos sinds
 • Afboekingsnummer
 • Financiële instelling
 • BIC
 • IBAN
 • Rekeninghouder
 • Geldig vanaf (nieuwe bankrelatie)
 • Mededeling

Op het moment van verzending van het bericht werden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 1. Het IP-adres van de gebruiker
 2. Datum en uurtijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u in het kader van het verzendproces on uw toestemming gevraagd en wordt u attent gemaakt op deze privacyverklaring.

Als alternatief is het mogelijk om via het beschikbaar gestelde e-mailadres contact op te nemen. In dit geval worden de via de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband vindt geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De data worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de conversatie.


2. Wettelijke basis voor de dataverwerking

Mits de gebruiker een akkoordverklaring heeft afgegeven, is Art. 6 lid 1 punt a DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens.

Bij toezending van gegevens via een e-mail is Art. 6 lid 1 punt f DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking van de betreffende gegevens. Is een contactopname via e-mail gericht op de afsluiting van een overeenkomst, dan is Art. 6 lid 1 punt b DSGVO een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking.


3. Doel van de dataverwerking

De persoonlijke gegevens uit het invoerformulier gebruiken wij alleen voor de afhandeling van de contactopname. In geval van een contactopname per e-mail ligt daarin het vereiste gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens het verzendproces verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen veilig te stellen.


4. Duur van de opslag

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval, wanneer de daaruit voortvloeiende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie geldt als beëindigd, wanneer uit de omstandigheden of stand van zaken blijkt dat de betreffende aangelegenheid definitief afgehandeld is.

De tijdens het verzendproces additioneel vastgelegde gegevens worden ten laatste na een termijn van zeven dagen gewist.


5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te laten verwijderen

De gebruiker heeft op elk gewenst moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens te herroepen. Neemt de gebruiker contact met ons op, dan kan hij de opslag van zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment herroepen. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke en tot de persoon herleidbare gegeven die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.


VII. Webanalyse door Matomo (voormalige PIWIK)

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken op onze wesite het open-source-software-tool Matomo (voormalige PIWIK) voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie voor cookies het voorgaande). Worden individuele pagina's van onze website opgeroepen, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

 1. Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 2. De opgeroepen website
 3. De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen website terechtgekomen is (referrer)
 4. De subpagina's die vanuit de opgeroepen website opgeroepen worden
 5. De duur van de aanwezigheid op de website
 6. De frequentie van de bezoeken aan de website

De software loopt daarbij uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van de persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen. Twee bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier kan het ingekorte IP-adres niet meer worden herleid tot de oproepende computer.


2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is Art. 6 lid 1 sub f AVG.


3. Doel van de dataverwerking

De verwerking van persoonlijke of tot de persoon herleidbare gegevens van de gebruiken stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de analyse van de verworven data zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de individuele componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons bij de continue verbetering van onze website en haar gebruikersvriendelijkheid. Deze doeleinden gelden ook als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens onder Art. 6 lid 1 sub f AVG. Door de anonimisering van het IP-adres waarborgt in toereikende mate het belang van de gebruiker met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke gegevens.


4. Rechten van de gebruiker: Informatieverschaffing, correcties en verwijdering

Als gebruiker kunt u op aanvraag kosteloos informatie ontvangen welke persoonlijke gegevens over u opslagen zijn. Voor zover uw wens niet teniet wordt gedaan door een wettelijke bewaarplicht voor gegevens (bijv. voorraadgegevensopslag), heeft u een recht op correctie van foute gegevens en op de blokkering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.


5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te laten verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en worden door deze aan onze website doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van de cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Dit kan ookgeautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan bestaat de mogelijkheid dat niet meer alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid van een opt-out van de analyseprocedure aan. Hiervoor moet u de betreffende link volgen. Op die manier wordt nog een cookies op uw systeem geplaatst dat ons systeem laat weten dat de gegevens van de gebruiker niet mogen worden opgeslagen. Wist de gebruiker het betreffende cookie tussentijds van het eigen systeem, dan moet hij het opt-out cookie opnieuw installeren.

Nadere informatie over de privacy-instellingen van de Matomo-software vindt u onder de volgende link: matomo.org/docs/privacy/.

 

Tracking deactiveren

VIII. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) aangeboden service Google Analytics om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De service maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door middel van cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

IP-adressen worden op deze website geanonimiseerd. In de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte worden de IP-adressen van gebruikers verkort. Hierdoor is het niet mogelijk een IP-adres te herleiden tot een persoon. In het kader van de door aanbieders van websites met Google gesloten verwerkingsovereenkomst analyseert Google op basis van de verzamelde informatie het gebruik van en de activiteiten op de website en verleent diensten verband houdend met het internetgebruik.

U hebt de mogelijkheid de opslag van cookies op uw apparaat te blokkeren door middel van de desbetreffende instellingen van uw browser. Er kan niet worden gegarandeerd dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website wanneer uw browser geen cookies accepteert.

Verder kunt u door middel van een browserplug-in verhinderen dat de door middel van cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt gebruikt. U vindt de desbetreffende plug-in op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt eventueel met één klik op deze link verhinderen dat Google Analytics op deze website gegevens over u verzamelt. Door op bovenstaande link te klikken, downloadt u een opt-outcookie. Hiervoor moet de opslag van cookies dus principieel worden toegestaan door uw browser. Wanneer u de cookies regelmatig verwijdert, is het noodzakelijk bij elk bezoek van deze website opnieuw op de link te klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


IX. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Door middel van deze service kunnen via een platform websitetags worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert slechts tags. Dit betekent dat er geen gebruik van cookies wordt gemaakt en geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Indien domeinen of cookies zijn gedeactiveerd, blijft de deactivering geldig voor alle trackingtags, voor zover deze worden geïmplementeerd met behulp van de Google Tag Manager.


X. Google Search Console

Deze website maakt gebruik van de door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) aangeboden service Google Search Console ter ondersteuning van de zoekmachineoptimalisatie (SEO). Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt.


XI. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service van Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over Google en het gebruik van Google Maps vindt u hier:

XII. Rechten van de betroffen persoon

Worden persoonlijke gegevens van u verwerkt, dan bent u de betroffen persoon in de zin van de AVG en kunt u jegens de verantwoordelijke de volgende rechten geldend maken:

1. Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt.

Vindt een dergelijke verwerking plaats, dan kunt u van de verantwoordelijke verlangen geïnformeerd te worden over de volgende informatie:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens onthuld zijn of nog onthuld zullen worden;
 4. de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht of correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet van de betroffen persoon zelf afkomstig zijn;
 8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens Art. 22 lid 1 en 4 AVG en - op zijn minst in deze gevallen - substantiële informatie over de daarbij gebruikte logica alsmede de draagwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking op de betreffende persoon.

U heeft het recht informatie te verlangen over de vraag of de op u betrekking hebben persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen over geschikte garanties vlg. Art. 46 AVG te worden geïnformeerd in het kader van deze gegevensoverdracht.


2. Recht op correctie

U heeft ten opzichte van de verantwoordelijke een recht op correctie en/of completering van uw gegevens, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie per omgaande te verrichten.


3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:

 1. Wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;
 2. Wanneer de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 3. Wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar u deze nodig heeft om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. Wanneer u bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking onder Art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens ingeperkt, dan mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Wanneer de inperking van de verwerking op basis van de bovenstaande voorwaarden beperkt wordt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht, voordat de inperking wordt opgeheven.


4. Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens per omgaande worden verwijderd, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens per omgaande te verwijderen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn of op andere wijze werden verwerkt.
 2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG gebaseerd was en er is geen andere toepasselijke rechtsgrond meer aanwezig voor de verwerking.
 3. U tekent volgens Art. 21 lid 1 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden aanwezig voor de verwerking of u tekent volgens Art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.
 4. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 5. De verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder het recht van de Unie of het recht van een van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
 6. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden verzameld in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens Art. 8 lid 1 AVG.


b) Informatieoverdracht aan derden

Heeft de verantwoordelijke de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt en is hij volgens Art. 17 lid 1 AVG verplicht deze te wissen, dan neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten aangemeten maatregelen, ook van technische aard, om voor de dataverwerking verantwoordelijke personen die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betroffen persoon van hen hebt verlangt dat zij alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replica's van deze persoonlijke gegevens verwijderen.


c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist onder het recht van de Unie of de lidstaten waaraan onder de verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke toegekend is;
 3. om redenen van het publieke belang op het gebied van de publieke gezondheid volgens Art. 9 lid 2 sub h en i alsmede Art. 9 lid 3 AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het publieke belang, voor wetenschappelijk of historische doeleinden of voor statistische doeleinden volgens Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert of
 5. om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.


5. Recht op informatie

Heeft u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend gemaakt jegens de verantwoordelijke, dan is deze verplicht alle ontvangers, waaraan de op u betrekking hebbende persoonsgegevens geopenbaard zijn, te informeren dat de gegevens gecorrigeerd of verwijderd zijn of dat de verwerking ingeperkt is, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onredelijke inspanningen zou vereisen.

U heeft het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat deze u informeert over deze ontvangers.


6. Recht op overdraagbaarheid van data

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder daarin gehinderd te worden door de verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens beschikbaar waren gesteld, voor zover

 1. de verwerking op een toestemming volgens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG of op een overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG berust en
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Bij uitoefening van dit recht heeft u eveneens het recht te verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor geen schade lijden.

Het recht op overdraagbaarheid van data geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke toegekend is.


7. Herroepingsrecht

U heeft het recht om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer, tenzij deze dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, dan heeft u het recht op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsactiviteiten; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Maakt u bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.


8. Recht op herroeping van de privacy-rechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft het recht uw toestemmingsverklaring onder het privacyrecht op elk gewenst moment te herroepen. De herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van deze toestemming verrichte verwerking tot aan het moment van herroeping onverlet.


9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling.

U heeft het recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - berustende beslissing te worden onderworpen die voor u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

 1. noodzakelijk is voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
 2. op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften aangemeten maatregelen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen inhouden of
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 lid 1 AVG berusten, voor zover niet Art. 9 lid 2 sub a of g AVG van toepassing is en aangemeten maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn genomen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke geëigende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op een tussenkomst door een persoon namens de verantwoordelijke, op de mogelijkheid om het eigen standpunt toe te lichten en op aanvechting van de beslissing behoren.


10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht andere mogelijkheden om administratief of langs gerechtelijke weg bezwaar aan te tekenen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een inbreuk op de AVG vormt.

De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend, informeert de indiener over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen volgens Art. 78 AVG.